Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.


Bezig met verzenden...
Sluiten

Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.

Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.

Bezig met verzenden...
Sluiten

Stel een nieuw wachtwoord in voor uw account


Bezig met verzenden...
Sluiten

U heeft uw Verklaring Geen Gebruik succesvol bevestigd.Binnen 3 weken ontvangt u van ons een creditfactuur. U kunt onderstaand uw e-mailadres voor digitale facturen opgeven. Als u geen e-mailadres opgeeft, verzenden wij de factuur naar het e-mailadres waarop u de Verklaring ontving.


Bezig met verzenden...
Sluiten
English

Governance

Op deze pagina vindt u informatie over de governance bij Stichting Reprorecht.

Bestuursmodel

Het toezicht is georganiseerd middels een ‘toezichthoudend bestuur’, een model waarbij het statutair bestuur zowel de volgens de Wet toezicht aan haar opgedragen besluiten neemt als verantwoordelijk is voor het toezichthoudend proces binnen de stichting. Om deze reden hecht het bestuur veel waarde aan een voortdurend kritisch gesprek binnen het bestuur over het onderscheid tussen bestuur en toezicht. Uit het midden van het bestuur is een representatieve afvaardiging (presidium) benoemd, belast met de voorbereiding van het beleid en de lange termijnstrategie. Tevens houdt het presidium namens het bestuur toezicht op de uitvoering van het beleid door de aangestelde titulair directeur. Het presidium rapporteert daarover richting het voltallige bestuur.

Toezichtvisie

Het toezichthoudend bestuur vindt toezicht een onlosmakelijk deel van de governance. Het toezichthoudend bestuur ziet erop toe dat de reprorechtvergoedingen regelmatig, zorgvuldig en correct worden geïnd en uitgekeerd. Het toezichthoudend bestuur gaat na of de personen belast met de dagelijkse leiding deze taakuitoefening efficiënt en verantwoord leiden en geen onnodige risico’s nemen. Toetsen op cultuur en gedrag is onderdeel van het toezicht. Het toezichthoudend bestuur heeft gezamenlijk alle kunde en kennis en ervaring die daarvoor nodig is. Over het gevoerde beleid en de prestaties wordt jaarlijks in het transparantieverslag verantwoording afgelegd richting rechthebbenden en andere belanghebbenden (zie pagina 20). Als kader past het toezichthoudend bestuur naast de wet en de statuten en reglementen de VOI©E governancecode toe, en de volgende kernwaarden.

  • Betrokkenheid – Reprorecht investeert in bestendige relaties met belanghebbenden, collega’s en partners.
  • Helderheid – Reprorecht maakt de dingen eenvoudiger, niet moeilijker.
  • Daadkracht – Reprorecht stelt zich positief, constructief en flexibel op.
  • Onafhankelijkheid – Reprorecht blijft kritisch ten opzichte van zichzelf, belanghebbenden en partners.

Zelfevaluatie

Vanuit de toezichthoudende rol wordt meer dan voorheen gereflecteerd op zorgvuldige processen en of de reprorechtvergoedingen regelmatig, zorgvuldig en correct worden geïnd en uitgekeerd. Het bestuur evalueert zijn functioneren jaarlijks, in 2021 onder begeleiding van een extern deskundige. Naast de leden van het bestuur levert ook de titulair directeur daarvoor input. De leerpunten, ook die betrekking hebben op de samenwerking met de titulair directeur, worden besproken en geïmplementeerd voor zover dat relevant is. Aandachtspunt is de rust en ruimte die moet worden genomen om te reflecteren op resultaten en processen van inning en uitkering, gedrag en cultuur. Vermeden moet worden dat die aandacht naar de achtergrond schuift door een veelheid van governanceregels.

Gedragscode integriteit

Stichting Reprorecht heeft belangenconflicten gedefinieerd in haar statuten en reglementen. Reprorecht kiest ervoor daarover een oordeel te geven aan de hand van concreet aan de orde zijnde nevenfuncties. Er is een meldregeling vermoeden van een misstand of integriteitsschending zodat medewerkers zich veilig voelen om eventuele vermoedens van misstanden en onregelmatigheden zonder risico voor hun positie te kunnen melden. Bovendien is er in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet een onafhankelijk vertrouwenspersoon voor het geval een medewerker te maken krijgt met ongewenst gedrag.

Competenties, professionalisering en diversiteit

Het toezichthoudend bestuur heeft gezamenlijk alle kunde en kennis en ervaring die nodig is. Voor nieuwe leden verzorgt Stichting Reprorecht een inwerkprogramma. Reprorecht kent nog geen concrete opleidingsverplichting. Wel stimuleert Reprorecht opleiding en ontwikkeling door te wijzen op cursussen op het gebied van auteursrecht en governance die door VOI©E of andere organisaties worden aangeboden.

Met het oprichten van een auditcommissie is in 2021 een stap gezet naar professionalisering van het toezichthoudend bestuur op een belangrijk onderdeel van zijn taak. De auditcommissie bereidt de besluitvorming van het bestuur voor over het toezicht op de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving van de stichting en op de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de stichting. Daarnaast werd een bestuurlijke commissie ingesteld om te adviseren over de uitvoer van innings- en verdelingsonderzoek. De directie raadpleegt de commissie bij het opstellen van vragenlijsten en toelichtingen voor nieuw kwantitatief innings- en verdelingsonderzoek en bij wijzigingen van vragenlijsten en toelichtingen bij herhaald onderzoek. De commissie is actief in de aanloop naar nieuw of gewijzigd innings- en verdelingsonderzoek.

Het bestuur is paritair samengesteld uit makers- en uitgeversvertegenwoordigers die door de representatieve rechthebbendenorganisaties worden aangewezen, plus een onafhankelijk voorzitter. Het bestuur bestaat uit zeventien personen: elf mannen en zes vrouwen, de gemiddelde leeftijd is 55 jaar. Informatie over hun achtergrond, opleiding en branche treft u aan in het overzicht (neven)functies.

Cultuur

Stichting Reprorecht beschrijft haar cultuur met de volgende kernwoorden: open, zorgvuldig, respectvol, verbindend, elkaar kunnen en durven aanspreken, een scherpe discussie aandurven.

Samenwerking met belanghebbenden

De overheid heeft gekozen voor zelfregulatie van het reprorecht. Stichting Reprorecht rekent in ieder geval de volgende partijen tot haar kring van belanghebbenden. Vertegenwoordigers van tekstauteurs, beeldmakers en uitgevers vormen het Toezichthoudend bestuur van Reprorecht, zodat de belangen van de rechthebbenden altijd voorop staan. Ook heeft Reprorecht overeenkomsten met haar buitenlandse zusterorganisaties. Daarnaast onderhoudt Reprorecht contact met vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven en de koepelorganisaties van onderwijs en overheid, namens de relaties die gebruikmaken van de reprorechtregeling. Zo zijn de afspraken tussen de centrale werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en Reprorecht vastgelegd in het Convenant Regeling Reprorecht Bedrijfsleven.

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten

Het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten ziet erop toe dat Stichting Reprorecht haar taken goed uitvoert.

Brancheorganisatie van Nederlandse collectieve beheersorganisaties voor auteurs- of naburige rechten

Stichting Reprorecht is lid van de brancheorganisatie VOI©E: Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren.

Verslaglegging en documenten

Klik hier voor onze transparantieverslagen (jaarverslag en jaarrekening).
Klik hier voor informatie over het bestuur van Stichting Reprorecht en het bureau.
Klik hier voor overige publicaties en documenten over Reprorecht.

Vorige paginaterug naar Algemene info