English
Afbeelding blok

Verdeling 2015 en 2016

Uitkering 2e deel Verdeling 2015 in december 2016

Stichting Reprorecht gaat in december 2016 over tot uitkering van het tweede deel van de vergoeding uit de Verdeling 2015. Dit gebeurt op basis van nieuwe meerjarenafspraken tussen de vertegenwoordigers van tekstauteurs, beeldmakers en uitgevers. De nieuwe afspraken hebben betrekking op de gehele Verdeling 2015, dus de uitkering in december 2015 en de uitkering in december 2016 tezamen.

Deelnemende uitgeverijen ontvangen hierover in november uitgebreide informatie, inclusief een nieuwe factuur met een herberekening van de volledige vergoeding, die de deelfactuur van december 2015 vervangt.

Uitkering Verdeling 2016 ook in december 2016, titel- en omzetopgave niet nodig

De nieuwe wet Toezicht, die naar verwachting binnenkort in werking treedt, stelt dat organisaties zoals Stichting Reprorecht geïnde gelden eerder moeten uitkeren. Nu Stichting Reprorecht in december 2016 al een uitkering verzorgt voor de Verdeling 2015, is besloten om tegelijk de vergoedingen uit de Verdeling 2016 uit te keren. De Verdeling 2016 wordt dan gebaseerd op de reeds door deelnemende uitgeverijen verstrekte omzetgegevens voor de Verdeling 2015.

Dit betekent dat deelnemende uitgeverijen in dit overgangsjaar geen titel- en omzetopgave hoeven te verzorgen en de reprorechtvergoeding eerder ontvangen.

Stichting Reprorecht keert in december 2016 uit aan:

  • Verdeelorganisaties Lira en Pictoright voor freelance auteurs en beeldmakers
    Zodra de verdeelorganisaties het tweede deel van de vergoeding ontvangen kunnen zij de uitbetaling van het tweede deel van de vergoeding aan de auteurs en makers inplannen.
  • Uitgevers van vakboeken, wetenschappelijke boeken, vaktijdschriften, wetenschappelijke tijdschriften, schoolboeken en studieboeken
    De uitgevers zullen dan geïnformeerd worden over de regels en termijn voor de doorbetaling aan auteurs.

Ontwikkelingen omtrent de reprorechtvergoeding en nieuwe meerjarenafspraken

De reprorechtvergoeding die Stichting Reprorecht int bij bedrijven omvat per 2013 het wettelijke reprorecht en een licentie voor bepaalde vormen van digitaal hergebruik. In 2015 werd Stichting Reprorecht geconfronteerd met verschillende ontwikkelingen die invloed hadden op de verdeelsystematiek en de verdeelsleutel. De verdeelsystematiek is ongewijzigd gebleven; vanwege de uitspraak van het Europees Hof in het zogeheten HP/Reprobel-arrest (november 2015) moest de verdeelsleutel wel worden aangepast.

Uit de uitspraak van het Europees Hof volgt dat uitgeverijen op zichzelf geen rechthebbende zijn voor de vergoedingen die Stichting Reprorecht int voor het wettelijke reprorecht, deze komen volledig toe aan de oorspronkelijke makers: tekstauteurs en beeldmakers. In Nederland is daarbij het werkgeversauteursrecht van toepassing, dat bepaalt dat een uitgever als maker wordt aangemerkt voor zover tekst en beeld door tekstauteurs en beeldmakers in loondienst zijn gemaakt. Dit arrest heeft geen betrekking op de vergoeding voor bepaalde vormen van digitaal hergebruik.

Vertegenwoordigers van de uitgeverijen, tekstauteurs en beeldmakers zijn daarom in overleg getreden om hierover nieuwe afspraken te maken. Om zorgvuldig met deze ontwikkelingen om te gaan, en recht te doen aan de belangen van alle partijen, zag Stichting Reprorecht zich genoodzaakt de uitkering van de reprorechtvergoedingen uit de Verdeling 2015 in twee delen te laten plaatsvinden. In december 2015 is daarom de helft van het voor uitkering beschikbare bedrag in verdeling gebracht.

In het overleg zijn de ontwikkelingen samengebracht in afspraken voor alle sectoren (bedrijfsleven, overheid, onderwijs) tot en met 2020, die ook rekening houden met het verleden. Onderdeel van de afspraken is een vaste verdeling tussen uitgevers en freelance tekstauteurs en beeldmakers per categorie. Tevens is door alle partijen opnieuw mandaat verleend om de inning van de reprorechtvergoedingen voort te zetten gedurende de looptijd van de afspraken. Op deze manier is er voor alle partijen voor de langere termijn duidelijkheid over hun reprorechtvergoeding.

Volgens nieuwe verdeelmatrix

Stichting Reprorecht heeft de afgelopen tijd omvangrijk onderzoek laten uitvoeren bij bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen naar het hergebruik van de verschillende categorieën uitgegeven werken. Op basis van de onderzoeksresultaten heeft Stichting Reprorecht de zogeheten Verdeelmatrix per 2015 geactualiseerd en aangepast. Het totaal beschikbare bedrag is aan de verschillende uitkeringscategorieën toegerekend volgens de nieuwe verdeelmatrix. De nieuwe verdeelmatrix, en een vergelijking van de oude verdeelmatrix met de nieuwe verdeelmatrix vindt u hier.

Naar rato van omzetopgaven

Het beschikbare bedrag voor de uitkeringscategorieën is vervolgens verdeeld onder de deelnemende individuele uitgevers naar verhouding van hun omzetopgaven.

Overzicht van de categorieën en organisaties bij de verdeling van de reprorechtvergoedingen

Een overzicht van de categorieën en organisaties bij de verdeling van de reprorechtvergoedingen vindt u hier.

Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld