English
Afbeelding blok

Verdeling 2017

Overzicht van de categorieën en organisaties bij de verdeling van de reprorechtvergoedingen

Een overzicht van de categorieën en organisaties bij de verdeling van de reprorechtvergoedingen vindt u hier.


Uitgeversverdeling

Uitgeversverdeling 2017

De aanmeldingstermijn voor de Uitgeversverdeling 2017 is gesloten. Stichting Reprorecht brengt alles in gereedheid voor de uitkering van de vergoedingen.

Als een uitgever de doorbetaling van het Auteursaandeel uit de Uitgeversverdeling 2015 en 2016 (nog) niet heeft uitgevoerd volgens de doorbetalingsinstructie 2015 en 2016, reserveert Stichting Reprorecht de uitkering 2017 voor die uitgever.

Ontwikkelingen omtrent de reprorechtvergoeding en nieuwe meerjarenafspraken

De reprorechtvergoeding die Stichting Reprorecht int bij bedrijven omvat per 2013 het wettelijke reprorecht en een licentie voor bepaalde vormen van digitaal hergebruik. In 2015 werd Stichting Reprorecht geconfronteerd met verschillende ontwikkelingen die invloed hadden op de verdeelsystematiek en de verdeelsleutel. De verdeelsystematiek is ongewijzigd gebleven; vanwege de uitspraak van het Europees Hof in het zogeheten HP/Reprobel-arrest (november 2015) moest de verdeelsleutel wel worden aangepast.

Uit de uitspraak van het Europees Hof volgt dat uitgeverijen op zichzelf geen rechthebbende zijn voor de vergoedingen die Stichting Reprorecht int voor het wettelijke reprorecht, deze komen volledig toe aan de oorspronkelijke makers: tekstauteurs en beeldmakers. In Nederland is daarbij het werkgeversauteursrecht van toepassing, dat bepaalt dat een uitgever als maker wordt aangemerkt voor zover tekst en beeld door tekstauteurs en beeldmakers in loondienst zijn gemaakt. Dit arrest heeft geen betrekking op de vergoeding voor bepaalde vormen van digitaal hergebruik.

Vertegenwoordigers van de uitgeverijen, tekstauteurs en beeldmakers zijn daarom in overleg getreden om hierover nieuwe afspraken te maken. In het overleg zijn de ontwikkelingen samengebracht in afspraken voor alle sectoren (bedrijfsleven, overheid, onderwijs) tot en met 2020, die ook rekening houden met het verleden. Onderdeel van de afspraken is een vaste verdeling tussen uitgevers en freelance tekstauteurs en beeldmakers per categorie. Tevens is door alle partijen opnieuw mandaat verleend om de inning van de reprorechtvergoedingen voort te zetten gedurende de looptijd van de afspraken. Op deze manier is er voor alle partijen voor de langere termijn duidelijkheid over hun reprorechtvergoeding.

Volgens nieuwe verdeelmatrix

Stichting Reprorecht heeft de afgelopen tijd omvangrijk onderzoek laten uitvoeren bij bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen naar het hergebruik van de verschillende categorieën uitgegeven werken. Op basis van de onderzoeksresultaten heeft Stichting Reprorecht de zogeheten Verdeelmatrix per 2015 geactualiseerd en aangepast. Het totaal beschikbare bedrag is aan de verschillende uitkeringscategorieën toegerekend volgens de nieuwe verdeelmatrix. De nieuwe verdeelmatrix, en een vergelijking van de oude verdeelmatrix met de nieuwe verdeelmatrix vindt u hier.

Naar rato van omzetopgaven

Het beschikbare bedrag voor de uitkeringscategorieën is vervolgens verdeeld onder de deelnemende individuele uitgevers naar verhouding van hun omzetopgaven.

Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld